akoestisch comfort kantoor

Wat is geluid?

Met geluid wordt vaak ongewenst geluid bedoeld. Geluid in een ventilatiesysteem is een uiterst complex en diffuus verschijnsel. berekening van geluiddemper

VRAGEN OVER GELUIDDEMPING?

Wij denken graag met u mee. Laat uw gegevens achter en één van onze specialisten neemt z.s.m. contact met u op!

Geluid in het kort

Kleine veranderingen in de normale atmosferische druk die een geluidsgolf vergezellen, noemen we de geluidsdruk. Wanneer de geluidsdruk wordt gemeten, kan een totaalwaarde voor de geluidssterkte worden bepaald. Het zwakste geluid dat het menselijk oor kan waarnemen heeft een geluidsdruk van  2 × 10-Pa bij 1000 Hz; dit is de gehoordrempel. Wanneer een geluid zo sterk is dat het pijn doet aan het gehoor, dan bedraagt de geluidsdruk 100Pa. Om te voorkomen dat we met grote getallen te maken krijgen, wordt er meestal een compacte logaritmische schaal gebruikt, uitgedrukt in decibel (dB).

 

Eenheden van geluid

Geluidsdrukniveau Lp
Met het geluidsdrukniveau, dat in dB wordt gemeten, wordt de waarneming van geluid uitgedrukt.

Geluidsvermogenniveau, Lw
Met het geluidsvermogen, dat in dB wordt gemeten, wordt het geluidsvermogen uitgedrukt dat het systeem afgeeft.

Octaafbanden

Het is zelden mogelijk om met dezelfde geluiddemper zowel de lage als de hoge frequenties te dempen. Er moet dus een verdeling in octaafbanden worden gemaakt die een analyse vergemakkelijkt van de ruimte waar het geluid het hoogste is. De octaafbanden die bij deze verdeling worden gebruikt, worden vaak aangeduid als de middenfrequentie van een gegeven band (fm). Bij ventilatiesystemen worden vaak onderstaande octaafbanden gebruikt:

f(Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

A-weging

Twee geluidsdrukken die dezelfde sterkte hebben, maar een verschillende frequentie worden door de mens als niet identiek ervaren. Het is echter mogelijk om de individuele frequenties vergelijkbaar te maken door een juiste correctie (A-filter) van het lineaire geluidsdrukniveau. De bereikte waarde is het A-gewogen geluidsdrukniveau Lp(A), de som van de gecorrigeerde geluidsdrukniveaus in de individuele octaafbanden. Per octaafband kan er middels een A-correctie het brongeluid Lw worden gecorrigeerd tot een dB(A) waarde, hiervoor worden de volgende correctiewaarden per octaafband gebruikt:

f(Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

A-correctie

-26

-16

-9

-3

-1

0

+1

+1

Geluidsbronnen ventilatiesysteem

In principe kunnen de geluidsbronnen in een ventilatiesysteem grofweg in vier categorieën worden verdeeld:

 1. Ventilatoren
  Geluid van ventilatoren kan worden verdeeld in aerodynamisch geluid en bedrijfsgeluid. Aerodynamisch geluid is een functie van volumestroom en druk. Bedrijfsgeluid wordt geproduceerd door de motor en de lagers. Aerodynamisch geluid vormt meestal het grootste probleem.
 2. Kanaalsystemen
  Het geluid in kanalen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lucht die stroomt langs scherpe randen, regelkleppen, geleideschoepen in rechthoekige bochten of zadelstukken. Wanneer de lucht langs scherpe randen of obstakels stroomt, ontstaat turbulentie en daardoor geluid. Kanalen kunnen tevens geluid doorgeven doordat ze geluid van de ene ruimte naar de andere overbrengen (overspraak).
 3. Roosters, regelkleppen, volumestroomregelaars
  Geluid kan ook ontstaan bij roosters, regelkleppen en dergelijke, wanneer de lucht door relatief smalle openingen moet stromen (stromingsgeluid).
 4. Het gebouw en de omgeving
  Het zogenaamde contactgeluid is het geluid dat wordt overgebracht door de onderdelen van een gebouw; muren, vloeren en andere elementen.

BEREKENING VAN GELUIDDEMPERS T.B.V. VENTILATOREN OF WTW-UNITS OF LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

Inatherm heeft veel ervaring met het dempen van geluid van diverse bronnen. Indien gewenst kunnen onze specialisten ondersteuning bieden bij het maken van een geluidsberekening en de selectie van een juiste geluiddemper. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:

- Brongeluid per octaafband
- Dempingswaarden van de te selecteren demper per octaafband
- Geluidsvermogen (in dB(A) na geluiddemper)
- Afstand van geluidsbron tot meetpunt

Het resultaat is een berekende geluidsdruk (Lp) in dB(A) voor zowel vrije veld condities als tegen een vlak.

Eisen voor geluid in bedrijfsruimten

Elk gebouw vraagt om een eigen aanpak voor een optimaal binnenmilieu. Op deze pagina vindt u informatie over geluiddemping van ventilatiesystemen voor schoolgebouwen, kantoren, zorginstellingen en hotels.

Geluiddemping is vaak nodig om aan wettelijke bepalingen te voldoen of om voor een betere werkomgeving te zorgen. De wettelijke of aanvaardbare geluidsniveaus waarnaar wordt gestreefd, zijn het resultaat van de optelsom van alle (al dan niet hinderlijke) geluidsbronnen (ventilatie, elektrische aansluitingen, waterleidingen, ventilatoren in computerapparatuur, etc.).

Als uitgangspunt staan de eisen voor geluid beschreven in het bouwbesluit 2012. Het RVO (Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland) heeft in samenwerking met betrokken partijen een Programma van Eisen opgesteld voor specifieke gebouwen. Twee voorbeelden zijn: Frisse scholen (2015) en Gezonde Kantoren (2018). Als eerste bekijken we het Programma van Eisen Frisse scholen waarin ook de eisen voor geluid zijn opgenomen.

Frisse scholen

Een frisse school is een schoolgebouw met een gezond binnenklimaat als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. De kwaliteit van het binnenklimaat op scholen is vaak onder de maat. Een ongezond binnenklimaat beïnvloedt zowel de gezondheid als de leerprestaties van leerlingen. Nu focussen we op het onderdeel geluid. Wilt u meer lezen over onze pasklare oplossingen voor Frisse scholen, kijk dan op www.schoolventilatie.nl.

Bescherming tegen geluid van installaties
In het bouwbesluit van 2012/2015 is ‘Bescherming tegen geluid van installaties’ opgenomen. Hierin staat de grenswaarde van installatiegeluidsniveau beschreven, conform NEN 5077, voor alle ruimten waarin onderwijs wordt gegeven. Voor nieuw te bouwen schoolgebouwen gelden enigszins strengere geluidsdrukniveau eisen dan voor renovatie. Echter met het oogpunt op het verbeteren van de leerprestaties is het wenselijk om het installatiegeluidsniveau zo laag mogelijk te houden.

Centraal of decentrale ventilatie
Het RVO geeft in het algemeen de voorkeur aan een centraal ventilatiesysteem voor schoolgebouwen. Dit beschrijft het RVO in haar brochure: Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned. Indien een centraal ventilatiesysteem niet geschikt is in een bestaand schoolgebouw biedt decentrale ventilatie een oplossing. Decentrale ventilatie is een simpele en overzichtelijke oplossing waarbij geen speciale ventilatiekanalen hoeven te worden gemonteerd. De decentrale balansventilatie-units van Inatherm zijn ideaal voor scholen dankzij een zeer laag geluidsdrukniveau. Een bijkomend voordeel is het op afstand kunnen monitoren en aansturen van decentrale ventilatie.

Gezonde kantoren

De kantorenmarkt is in beweging. Nieuwe kantoren verrijzen, bestaande kantoorgebouwen worden gemoderniseerd en monumentale panden worden omgebouwd als kantoor. In navolging van het Programma van Eisen Frisse scholen is sinds 2018 een PvE ontwikkeld voor kantoren “Gezonde Kantoren”.

Het Programma van Eisen Gezonde Kantoren telt vier thema’s: lucht, klimaat, licht en geluid. Per thema zijn drie ambitieniveaus beschreven: Klasse C (voldoende), Klasse B (goed) en Klasse A (zeer goed). Het installatiegeluid mag volgens het PvE maximaal 40 dB bedragen voor Klasse C en slechts 30 dB voor Klasse A.

Heeft u de ambitie om een gezond kantoor te verwezenlijken? Inatherm en Interland Techniek kunnen u daarbij helpen. De geluiddempers van Inatherm en de luchtroosters van Interland Techniek helpen om te voldoen aan de gestelde eisen. Met onze expertise in luchtbehandeling, warmteterugwinning en klimaatbeheersing adviseren we u graag over het juiste systeem.

Ziekenhuizen

In tegenstelling tot de meeste kantoren en schoolgebouwen verblijven mensen ook in de nacht in het ziekenhuis. s ’Nachts kan het installatiegeluid hinderlijk klinken. Dit komt met name door afwezigheid van buitengeluiden. Een extra reden om te zorgen dat installatiegeluid minimaal is om slaapverstoring te voorkomen.

Voor ziekenhuizen heeft Inatherm geluiddempers die voldoen aan VDI 6022 voor gebruik in luchtsystemen met hoge eisen aan hygiëne. Dankzij de doordachte constructie kunnen de units zeer eenvoudig, veilig en volledig gereinigd worden.

Hotels

Voor een hotel is een goede nachtrust onderdeel van gebruikerscomfort. Daar hoort geen hinderlijk installatiegeluid bij. Geluidsklachten zijn in de hotelbranche wereldwijd een van de grootste problemen. Help hotelgasten aan een goede slaaprust zonder geluidshinder van installaties. Inatherm helpt u graag met het selecteren van de beste luchtbehandelingskastcompacte WTW-unit of een andere oplossing met een laag geluidsdrukniveau.  

Uit ervaring blijkt dat het belangrijk is om de installatiesituatie mee te nemen in de ontwerpfase om mogelijk geluidshinder te voorkomen. Dit bespaart veel tijd, kosten en frustraties. Bent u bezig met een ontwerp of advies voor een school, kantoor, ziekenhuis, hotel of een ander gebouw? Neem contact op met Inatherm en Interland Techniek.

Waarom is het terugdringen van installatiegeluid zo belangrijk?

Het is prettiger om in een ruimte te verblijven waar men zich goed kan concentreren of juist even ontspannen. Geluid heeft invloed op het gebruikscomfort van mensen. Een te hoog installatiegeluid is daarom niet wenselijk. Inatherm heeft een groot assortiment geluiddempers (om geluidshinder te reduceren tot het gewenste niveau): ronderechthoekigebochten en hygienische geluiddempers. Interland Techniek is gespecialiseerd in het selecteren en leveren van de juiste luchtroosters die geluiddempend werken of suizen van inblaaslucht voorkomen.

Geluidshinder beperkt zich niet alleen tot verblijfruimten (binnen). Ook de omgeving dient meegewogen te worden zodat naast gelegen percelen geen geluidshinder ondervinden van afblaaslucht en installatiegeluid. Om te voldoen aan de eisen van welstand is geluiddemping naar buiten toe in sommige situaties gewenst. Met de geluiddempende buitenluchtroosters van Interland Techniek is het geluid van binnen naar buiten te reduceren tot acceptabele niveaus.

Neem contact op met Inatherm of Interland Techniek om op basis van verschillende uitgangspunten een projectvoorstel te krijgen, want ieder project is anders. Door de samenwerking met verschillende bedrijven binnen HC Groep kunnen wij een ongekend brede propositie aanbieden, waardoor er altijd een passende totaaloplossing geleverd kan worden voor uw project, ongeacht de omvang.

VRAGEN OVER GELUIDDEMPING?

Wij denken graag met u mee. Laat uw gegevens achter en één van onze specialisten neemt z.s.m. contact met u op!

manbellen